بانک کتاب ، پایان نامه ، مقاله و پروژه در این وبگاه شما بازدیدکننده ی گرامی با موارد متنوعی از کتاب ، پایان نامه ، مقاله ، پروژه ، پرسش نامه ، گزارش و ... مواجه می شوید که با پرداخت حداقل مبلغ قادر به دانلود با سرعت بالا از سایت ارائه کننده ی مطلب خواهید بود. http://irteleshop.mihanblog.com 2019-01-23T02:48:01+01:00 text/html 2016-02-13T04:36:40+01:00 irteleshop.mihanblog.com غلامعلی شریفی دانلود مقاله ، پایان نامه ، پروژه http://irteleshop.mihanblog.com/post/257 <a href="http://topnetmarket.etl24.com" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="6" color="#663366">قابل توجه دانشجویان ، دانش پژوهان ، دانش آموزان و اهل تحقیق :</font></a><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: x-large;">&nbsp;</font><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://topnetmarket.etl24.com" target="_blank" title=""><font size="5" color="#6600cc">دانلود هزاران فایل متنی به صورت pdf و doc</font></a><font size="4" color="#990000"><br></font><div><br></div><div><font size="4" color="#006600">جهت دانلود هرگونه فایل متنی از قبیل پایان نامه ، مقاله ، کتاب ، تحقیق و پروژه به لینک زیر مراجعه کنید .</font></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><a href="http://topnetmarket.etl24.com/" target="" title=""><font size="6">http://topnetmarket.etl24.com</font></a></div> text/html 2015-12-29T19:35:56+01:00 irteleshop.mihanblog.com غلامعلی شریفی جدیدترین پکیج کامل و جامع کسب درآمد اینترنتی و ایده های جالب و خلاقانه http://irteleshop.mihanblog.com/post/256 <div  style="font-size:11px;"> <div style="width:40%;float:left"> <img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img16362_vb_13941003-142417_.jpg" style="border:1px solid gray"> </div> <div style="width:60%;float:left"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:TrackMoves/>  <w:TrackFormatting/>  <w:PunctuationKerning/>  <w:ValidateAgainstSchemas/>  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  <w:DoNotPromoteQF/>  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>  <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>  <w:Compatibility>   <w:BreakWrappedTables/>   <w:SnapToGridInCell/>   <w:WrapTextWithPunct/>   <w:UseAsianBreakRules/>   <w:DontGrowAutofit/>   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>   <w:DontVertAlignCellWithSp/>   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>   <w:DontVertAlignInTxbx/>   <w:Word11KerningPairs/>   <w:CachedColBalance/>  </w:Compatibility>  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  <m:mathPr>   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>   <m:brkBin m:val="before"/>   <m:brkBinSub m:val="--"/>   <m:smallFrac m:val="off"/>   <m:dispDef/>   <m:lMargin m:val="0"/>   <m:rMargin m:val="0"/>   <m:defJc m:val="centerGroup"/>   <m:wrapIndent m:val="1440"/>   <m:intLim m:val="subSup"/>   <m:naryLim m:val="undOvr"/>  </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">دیگر کارهای پر زحمت خارج از منزل را فراموش کنید</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">دیگر وقت آن رسیده که به خواسته ها و کم وکسری های خود جامهعمل بپوشانید و </span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">برای همیشه به در آمدی دست پیدا کنید که تمامی خواسته هایتان را بدست آورید</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">شما تنها با تهیه این محصول <span style="mso-spacerun:yes"> </span>می توانید خود را به درآمد فوق العاده برسانید</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>این کتاب میتواندبه صورتی شگفت انگیز شما را با راه ها و روش های گوناگون کسب درآمد</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>از اینترنت و ایدههای جالب وخلاقانه آشنا می کند</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>به طوری که برای هرکدام از آنها آموزش هایی را قرار داده است که</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>شما میتوانید طبقهنر واستعداد خود فعالیت خود را در زمینه های دلخواهتان انتخاب کرده و</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>پس از فراگیریآموزش ها و فوت و فن های آن شروع به فعالیت و کسب درآمد کنید</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">به تبلیغات دیگران برای بیهوده بودن این کارها کمتر توجهینکنید </span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">شما باید با خودتان رو راست باشید (( خودتان را فریب ندهید))</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">برای این که بتوانید از این پکیج به درآمد واقعی برسید باید</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">دقیقا طبق دستورالعمل گفته شده در این محصول فعالیت خودتانرا شروع کنید</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">خودتان را باور داشته باشید شما هیچ فرقی با همسایه یا دوستویا اقوام پولدارتان ندارید </span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">اگر آنها توانسته اند یعنی شماهم میتوانید فقط باید روی پایخود بایستید و </span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">برای کسب درآمد مورد نظرتان تلاش و پشتکار کافی داشته باشید</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">اجازه ندهید دیگران برای زندگی تان نظر بدهند و مسیر زندگیتان را به شما نشان دهند از قدیم گفتن</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>(( آدم زنده وکیلوصی نمی خاد )) این حق شماست که برای زندگی تان خودتان تصمیم بگیرید نه دیگران ؛؛</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;</span>دیگران اگر میتوانستندتصمیم بگیرند برای موفقیت زندگی خودشان تلاش میکردند نه برای شما</span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">از آن گذشته در بیشتر مواردی که فرد از این قبل کارها دستمیکشند ونا امید میشوند همین توجه </span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">کردن به صحبتها و به اصطلاح نصیحت کردن دیگران است . چه بساکه اگر فعالیت خودشان را </span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;">با همان اشتیاق وانگیزه اولیه ادامه میدادند الآن یکی ازافرادی بودند که دارای درآمد قابل توجهی داشتند . . . <span style="mso-bidi-language:FA"></span></span></span></span></p><span style="font-family: Impact;"><span style="font-style: italic;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267">  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}</style><![endif]--> <center> <a style="padding:2px 4px; background:#65932A; border:1px solid #4D7120; color:white; text-shadow:1px 1px 0 #22320E; border-radius:2px;" href="http://ali422.zepo.ir/post/30026/shop_id_5398">دانلود - 12800 تومان</a> </center> </div> <div style="clear:both;"></div></div> text/html 2015-12-29T19:30:37+01:00 irteleshop.mihanblog.com غلامعلی شریفی کار در اینترنت با درآمدی بالای70 هزارتومن روزانه http://irteleshop.mihanblog.com/post/255 <div  style="font-size:11px;"> <div style="width:40%;float:left"> <img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img20028_vc_13941004-165751_.jpg" style="border:1px solid gray"> </div> <div style="width:60%;float:left"> درآمدی روزانه حداقل 70000تومان<span style="line-height: 1.6em;"> در روز</span><div>این پکیج رو خریداری کنید و بهترین کارها را میتوانید انجام دهید</div><div>نیاز به تجربه نیس چون این پکیج کاملا کار شمارا به شما آموزش میدهد</div><div>در این پکیج جز مقدمات کاری برای شما آموزش تعمیر لامپ هست که </div><div>در همه جا دارند به قیمت 3000تومان به فروش میرسانند</div><div>این پکیج را در سایت های دیگه خریداری نکنید این پکیج مختص به </div><div>فروشگاه دی تو دی میباشد و در سایت های دیگه با قیمت 12000تومان به بالا</div><div>به فروش میرسد</div><div><br></div> <center> <a style="padding:2px 4px; background:#65932A; border:1px solid #4D7120; color:white; text-shadow:1px 1px 0 #22320E; border-radius:2px;" href="http://ali422.zepo.ir/post/30324/shop_id_5398">دانلود - 5500 تومان</a> </center> </div> <div style="clear:both;"></div></div> text/html 2015-12-29T19:26:06+01:00 irteleshop.mihanblog.com غلامعلی شریفی 11راز مخفی موفقیت مدیر ارشدعملیاتی فیسبوک http://irteleshop.mihanblog.com/post/254 <div  style="font-size:11px;"> <div style="width:40%;float:left"> <img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img20282_vc_13941006-183226_.jpg" style="border:1px solid gray"> </div> <div style="width:60%;float:left"> <br> <center> <a style="padding:2px 4px; background:#65932A; border:1px solid #4D7120; color:white; text-shadow:1px 1px 0 #22320E; border-radius:2px;" href="http://ali422.zepo.ir/post/30824/shop_id_5398">دانلود - 2000 تومان</a> </center> </div> <div style="clear:both;"></div></div> text/html 2015-12-29T19:21:57+01:00 irteleshop.mihanblog.com غلامعلی شریفی 8 ترفند بازاریابی در تلگرام http://irteleshop.mihanblog.com/post/253 <div  style="font-size:11px;"> <div style="width:40%;float:left"> <img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img19958_cz_13941005-181712_.jpg" style="border:1px solid gray"> </div> <div style="width:60%;float:left"> <div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;">* روزانه بیش از ۱۰ میلیارد پیام در تلگرام ردوبدل میشود!</span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;"><br></span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;">* اپلیکیشن های پیامرسان تا پایان سال 2015 جای شبکه های تخصصی اجتماعی را خواهند گرفت!</span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;"><br></span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;">* آیا شما تلگرامتان را بیشتر چک میکنید یا ایمیلتان را؟!</span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;"><br></span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;">* تعداد کاربران ایرانی اپلیکیشن تلگرام بین 15 تا 20 میلیون نفر تا امروز پیش بینی میشود.</span></font></div><div><font face="Tahoma, sans-serif, Arial, Verdana"><span style="line-height: 17.6px; font-size: large;"><br></span></font></div> <center> <a style="padding:2px 4px; background:#65932A; border:1px solid #4D7120; color:white; text-shadow:1px 1px 0 #22320E; border-radius:2px;" href="http://ali422.zepo.ir/post/30583/shop_id_5398">دانلود - 990 تومان</a> </center> </div> <div style="clear:both;"></div></div> text/html 2015-12-29T19:15:21+01:00 irteleshop.mihanblog.com غلامعلی شریفی مقاله اموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل http://irteleshop.mihanblog.com/post/252 <div  style="font-size:11px;"> <div style="width:40%;float:left"> <img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img20282_vb_13941006-190312_.jpg" style="border:1px solid gray"> </div> <div style="width:60%;float:left"> این مقاله به شما اموزش میدهد که چگونه در منزل و با سرمایه کم به درامدی زیاد از فروش این ماده طلایی برسید<br> <center> <a style="padding:2px 4px; background:#65932A; border:1px solid #4D7120; color:white; text-shadow:1px 1px 0 #22320E; border-radius:2px;" href="http://ali422.zepo.ir/post/30833/shop_id_5398">دانلود - 5000 تومان</a> </center> </div> <div style="clear:both;"></div></div>